પણ મેઘ ના આવ્યો!!

વાદળ નિહારતો નિહારતો ચાતક બન્યો,
પણ મેઘ ના આવ્યો,
લઈ બીજને ભૂ માં સોંપતો
પણ મેઘ ના આવ્યો,

બાંધી આસ મનની કોરે
બાંધી પાળ નીરની રાહે,
પણ મેઘ ના આવ્યો!

થઈને બેઠો તાત જગતનો
એટલે તો ના હાર્યો
છેવટે આંસુની ધારે ભૂ ને સીંચતો,
પણ મેઘ ના આવ્યો!

લીલુડી ધરતી રે માંગતો,
બીજો કોઈ સ્વાર્થ ન જાણતો
તો ય મેઘ ના આવ્યો!

કુદરત સામે જંગ લડતો ,
ને આસમાની વાદળી નીચે સૂતો
જગને ભરપેટ જમાડી સૂકો રોટલો તોડતો,
પણ મેઘ ના આવ્યો,

નીર વિના હું મનથી ભરાતો,
ને બે આંસુ પાડતો ,
પછી બાંધી ગાંઠ મનમાં દીકરાના
ના બનતો તાત આ જગનો!
આ જગને છોડી જાતો ને,
ભૂ ને મારા લોહીથી ય સીંચતો
પણ મેઘ ના આવ્યો!

-“તરંગી”

Dhola Jaykumar
જયકુમાર ઢોલા એટલે હું એક એવો યુવાન જે પોતે નિયતિ દ્વારા મળેલી ઘટનાઓને અને ક્ષણો ને મન મુકીને જીવે છે અને એક ભૂલ કરું છું ," સવાલો કરવાની આ નિયતિને "પણ જવાબોમાં પામું છું મારા જ ભાવનાઓને વર્તુળમાં રચાતા શબ્દો અને વાક્યો...બસ, આ વેબસાઈટ માં આ શબ્દોને નિખાલસતાથી અભિવ્યક્ત કરવા માગું છું .. મારી ઓળખાણ મારા શબ્દો કે મારું અસ્તિત્વ મને જે રીતે આપે છે એને શબ્દોથી વાચા આપવાનો નિર્દોષ ઉદેશ્ય છે એટલે એક વાચક તરીકે મારી આટલી ઓળખાણ તમને પૂરતી છે મારા મતે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *